Homes For Ukraine - Talent Pool

Location: Buckinghamshire, County Wide

Overview

Buckinghamshire Council is committed to supporting refugees, by offering a range of dedicated services and support.

As part of this offer, the Resourcing Team can provide employment support and specialist information and advice. A number of resources including CV writing, covering letters and understanding the diversity of roles available with the council have been developed in Ukrainian and English to support employability. We have, and are continuing to organise community forums, webinars and recruitment events.

If you would like to be part of our talent pool, find out about employment support and hear more about our events and job opportunities with Buckinghamshire Council, please apply today.

For details of our current vacancies please visit Buckinghamshire Council’s dedicated jobs and career page at Buckinghamshire Council Jobs | Find a job in Buckinghamshire

Рада Бакінгемшира прагне підтримувати біженців, пропонуючи ряд спеціалізованих послуг та підтримки.

В рамках цієї пропозиції команда ресурсного забезпечення надає підтримку з працевлаштування, спеціалізовану інформацію та консультації. Для підтримки в працевлаштуванні розроблено цілий ряд ресурсів англійською та українською мовами, включаючи рекомендації з написання резюме, супровідних листів, інформацію стосовно різноманітності ролей, доступних в Раді. Ми організовуємо форуми-зустрічі спільноти, вебінари та заходи з підбору персоналу.

Якщо ви бажаєте стати частиною нашого кадрового резерву, дізнатися про підтримку в працевлаштуванні та почути більше про наші заходи та можливості працевлаштування в Раді Бакінгемшира, будь ласка, подайте заявку сьогодні.

Для отримання детальної інформації про наші поточні вакансії, будь ласка, відвідайте спеціальну сторінку Робота та кар'єра в Раді Бакінгемшира за посиланням Buckinghamshire Council Jobs | Find a job in Buckinghamshire

About us

In April 2020 Buckinghamshire Council became the UK’s newest council and the residents of Buckinghamshire will be served by a single, unitary council.

Buckinghamshire is an ambitious, rapidly growing county, and our economy is one of the strongest in the country. It is an area of outstanding natural beauty and ranks as one of the top rural areas to live in the UK and yet it is incredibly well connected– only an hour from London on the train. The county has a rich history and heritage and is the birthplace of the international Paralympic movement.

У квітні 2020 року Рада Бакінгемшира стала найновішою радою Великобританії, і жителі Бакінгемшира обслуговуються єдиною унітарною радою.

Бакінгемшир - амбітний, швидко зростаючий округ, а наша економіка - одна з найсильніших в країні. Це район з чудовими природними краєвидами, він вважається одним з найкращих сільських районів для проживання у Великобританії, і одночасно має відмінне сполучення – лише година їзди потягом від Лондону. Округ має багату історію та спадщину і є батьківщиною міжнародного паралімпійського руху.

About the role

By working with us, you are part of something bigger. Buckinghamshire Council has a wide range of employment opportunities.

 

As a Buckinghamshire Council employee, you contribute to the local community, whatever your role is. As one of the biggest local authorities in the UK, we are part of a network of partners spanning both public and private sectors. Our work matters, and together, we can achieve great things.

Buckinghamshire Council supports inclusion and diversity, while actively promoting equality and fairness. Our employees are the essence of the organisation and therefore, it is important for everyone to feel engaged, listened to and valued at all times.  

For further information about the culture of Buckinghamshire Council, including Equality and Diversity, please visit  Our culture | Buckinghamshire Council Jobs

Once you have secured a role with Buckinghamshire Council, we also provide on-going training and career development plans which include a coaching performance framework that sets out your individual goals and objectives for your own personal development.

Працюючи з нами, ви є частиною чогось більшого. Рада Бакінгемшира має широкий спектр можливостей працевлаштування.

Як співробітник Ради Бакінгемшира, незалежно від вашої ролі, ви робите внесок в розвиток місцевої громади. Як один з найбільших місцевих органів влади у Великобританії, ми є частиною мережі партнерів, яка охоплює як державний, так і приватний сектори. Наша робота має значення, і разом ми можемо досягти великих цілей.

Рада Бакінгемшира підтримує інклюзію та різноманітність, активно пропагуючи рівність та справедливість. Наші співробітники є основою організації, і тому важливо, щоб кожен відчував себе залученим, почутим і цінним у будь-який час. 

Для отримання додаткової інформації стосовно культури Ради Бакінгемшира, включаючи питання рівності та різноманітності, будь ласка, відвідайте сторінку Our culture | Buckinghamshire Council Jobs

Стаючи співробітником Ради Бакінгемшира, ви також долучаєтесь до поточних тренінгів, планів розвитку кар’єри, які включають коучингову підтримку із врахуванням ваших індивідуальних цілей та завдань для вашого персонального розвитку.

About you

If you are a Ukrainian refugee who would like to discuss your experience and transferable skills, learn more about the range of roles at Buckinghamshire Council or receive employability support, please apply to be part of our talent pool.

Якщо ви є українським біженцем та бажаєте обговорити свій досвід та універсальні професійні навички (transferable skills), дізнатися більше про спектр ролей у Раді Бакінгемшира або отримати підтримку з працевлаштування, будь ласка, подайте заявку, щоб стати частиною нашого кадрового резерву (talent pool).

Other information

By joining our talent pool, we can provide you with employment support, information about potential job opportunities and details about our Ukrainian recruitment events, webinars and workshops. 

Our contact email address is: [email protected]

Buckinghamshire Council also provides a guaranteed interview arrangement, whereby if a Ukrainian refugee meets the essential criteria of job requirements, they will automatically be a guaranteed an interview.

 

For further information on a range of support services aimed at helping Ukrainian refugees while living in the UK, please visit:Help and support if you’ve recently arrived from Ukraine | Buckinghamshire Council

Приєднавшись до нашого кадрового резерву (talent pool), ви зможете отримати підтримку в працевлаштуванні, інформацію стосовно потенційних вакансій, а також детальну інформацію стосовно наших заходів з підбору персоналу, вебінарів та семінарів для українців. 

Наша контактна електронна адреса: [email protected]

 

Рада Бакінгемшира забезпечує схему гарантованого інтерв’ю, завдяки чому, якщо український біженець відповідає базовим критеріям вимог вакансії, йому буде гарантовано інтерв’ю.

Для отримання додаткової інформації стосовно різноманітних послуг з підтримки українських біженців під час проживання у Великій Британії, будь ласка, відвідайте:  Help and support if you’ve recently arrived from Ukraine | Buckinghamshire Council

Our values

пWe have a set of values, which our employees have chosen, that represent what we are – Proud, Ambitious, Collaborative and Trustworthy.

By joining Buckinghamshire Council, you can expect:

 • a fair and inclusive culture
 • the chance to really make a difference to those around you
 • health and well-being initiatives including an Employee Assistance Programme, Mental Health First Aiders and mindfulness workshops
 • a unified voice through our Employee Representative Group
 • ongoing support, and the opportunity to develop and progress in your career with us
 • opportunities to take part in fun activities such as fundraising and social events

At Buckinghamshire Council, we know that our biggest strength comes from the people that work for us, and that’s why we’re working hard to ensure we continue to be an accessible and inclusive organisation.

From dedicated staff networks overseen by our Equality, Diversity and Inclusion Steering Group, to proudly standing as a Disability Confident employer, it’s important to us that all our colleagues feel engaged, listened to, and valued. Our offer of flexible working empowers a productive and happy workforce and allows employees to combine work with other responsibilities and commitments.

We believe our workforce should reflect the diverse communities we service in Buckinghamshire and are looking for like-minded individuals to join us in promoting equality, fairness, and inclusion for everyone.

У нас є набір цінностей, обраних нашими співробітниками, які презентують нас – гордість, амбітність, співробітництво та надійність.

Приєднавшись до Ради Бакінгемшира, ви отримаєте:

 • справедливе та інклюзивне середовище
 • шанс по-справжньому змінити ситуацію для оточуючих
 • ініціативи щодо здоров'я та благополуччя, включаючи програму допомоги працівникам, першу допомогу з психічного здоров'я та семінари з самоусвідомлення
 • об’єднаний голос за допомогою нашої групи представників співробітників
 • постійна підтримка, а також можливість розвиватися і зростати у своїй кар'єрі разом з нами
 • можливість взяти участь у цікавих ініціативах, таких як збір коштів та соціальні заходи

В Бакінгемширській Раді ми добре знаємо, що наша найбільша сила походить від наших співробітників, і саме тому ми наполегливо працюємо над тим, щоб і надалі бути доступною та інклюзивною організацією.

Ми вважаємо, що наші співробітники повинні відображати різноманітні спільноти, які ми обслуговуємо в Бакінгемширі, і шукаємо однодумців, які приєднаються до нас у просуванні рівності, справедливості та інклюзивності.

About the Service Area

Resources cover a wide range of specialisms, including Human Resources, Finance, ICT and Business Operations. Our main focus is supporting the other directorates to provide the best possible service to our residents. To do that, we have to make sure we have the right people in the right roles across the organisation. From our finance teams, working strategically to ensure the best value from public money; to HR keeping our employees healthy and happy, each service is vital in making sure Buckinghamshire Council has what it needs to run effectively and efficiently.

Команда ресурсного забезпечення охоплює широкий спектр спеціальностей, включаючи управління персоналом (HR), фінанси, інформаційно-комунікаційні технології (ICT) та бізнес-операції. Ми зосереджені на підтримці інших підрозділів в наданні найкращого сервісу нашим мешканцям. Для цього ми маємо бути впевнені, що в нашій оранізації є правильні люди на правильних посадах. Починаючи з фінансистів, які стратегічно забезпечують найкраще використання державних грошей, до спеціалістів з управління персоналом, які підтримують наших співробітників здоровими та щасливими, кожна служба має життєво важливе значення для забезпечення Ради Бакінгемшира всім необхідним для ефективної та продуктивної роботи.

We recognise and reward you

Hard work and success deserves recognition. That’s why we pride ourselves on the benefits we give our people. We actively encourage a good work-life balance and promote flexible and agile working arrangements. We provide discounts on various Cafés, restaurants, shops and auto enrolment onto our generous Pension Scheme. We also offer a salary sacrifice personal car lease scheme and the opportunity to gain membership to Costco. We have discounted gym memberships, travel discounts with Arriva and Chiltern Railways and much more.

https://jobs.buckinghamshire.gov.uk/working-buckinghamshire-council/

Наполеглива праця та успіх заслуговують на визнання. Ось чому ми пишаємося перевагами, які надаємо нашим співробітникам. Ми активно заохочуємо до сбалансованості між роботою та особистим життям і пропонуємо гнучкі та динамічні варіанти роботи. Ми надаємо знижки в різноманітні кафе, ресторани, магазини та автоматичне залучення до нашої щедрої пенсійної схеми. У разі фінансової необхідності ми пропонуємо лізингову схему для персональних автомобілів, а також можливість отримати членство в Costco. У нас є знижки на абонементи в спортзал, знижки на транспортні послуги з Arriva і Chiltern Railways і багато іншого.

https://jobs.buckinghamshire.gov.uk/working-buckinghamshire-council/